Jabal Nur (Cave Hira), Masjid Jinn [Nov 26] - junaid