Mina (Jamarat), Arafat (Jabal Rahma, Masjid Nimrah), Muzdalifah [Nov 27] - junaid